W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO


Wakacje 2013 na Głodówce


 

 

Z podstrony KS Dynamik
REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO DYNAMIC


 REGULAMIN   DZIAŁALNOŚCI
KLUBU SPORTOWEGO DYNAMIC

przy

FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Ja i Mój Dom
w Łodzi


z sekcją bilardową dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych
ze Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

Rozdział 1. Nazwa i siedziba


§ 1
   1. Nazwa Klubu: Klub Sportowy Dynamic przy Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi.
   2. Klub może posługiwać się nazwą skróconą: Klub Sportowy DYNAMIC.

§ 2
   Siedzibą Klubu jest wynajęty przez Fundację JA I MÓJ DOM lokal przy ul. Krzywoustego 19, 92-416 Łódź.

 § 3

   Zgodnie z porozumieniem zawartym między Fundacją Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM a Łódzkim Oddziałem Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, KS DYNAMIC jest kierowany przez Zarząd Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa według zasad niniejszego Regulaminu oraz Uchwał Zarządu.


§ 4
   1. Klub prowadzi sekcje:
         - Pool Bilarda
         - Rekreacji Ruchowej.
   2. Każda sekcja dzieli się na grupy wiekowe.


Rozdział 2. Cel i środki działania.

§ 5

   1. Celem Klubu jest rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu Pool Bilarda i Rekreacji Ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.
   2. Z zajęć klubowych mogą korzystać:

       - dzieci i ich opiekunowie z rodzin zastępczych;
       - podopieczni Fundacji (w tym opieka następcza);
       - osoby wspierające działalność strukturalną ruchu zastępczego
         rodzicielstwa.

   3. Klub realizuje swoje cele przez:
       - prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych,
       - organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
       - uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,
       - sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami
         Klubu,

       - zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu
         dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej,

       - współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi
         i samorządowymi.
   4. Klub realizuje swoje zadania regulaminowe we współdziałaniu z Polskim Związkiem Bilardowym, z innymi klubami i związkami sportowymi.
   5. Zajęcia bilardowe i sportowe w Klubie są prowadzone przez licencjonowanych instruktorów i nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, z którymi zawarta jest umowa wolontariacka.
   6. Na wszelkie wpłaty wspierające działalność, w tym wpisowe na turnieje, na sprzęt sportowy, darowizny i inne, będzie wystawiany dowód wpłaty KP. Wpłaty mogą być dokonane bezpośrednio na konto Stowarzyszenia.
   W/w środki będą przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia. O wykorzystaniu tych środków decydować będzie Zarząd Stowarzyszenia uwzględniając sugestie Kierownictwa Klubu.


Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 6
   1. Każdy uprawniony do korzystania z zajęć Klubowych jest kandydatem na członka  Klubu i może zostać członkiem Klubu:
       - członkiem zwyczajnym,
       - zawodnikiem,
       - członkiem wspierającym.
   2. Wysokość i zasady wnoszenia składki członkowskiej określi Kierownictwo Klubu.
   3. Członkowie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa (i ich dzieci) są zwolnieni z opłat członkowskich Klubu.

§ 7
   1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być wszyscy, którzy:
       - złożą pisemną deklarację oraz pisemne oświadczenie o uprawianiu sportu na własne ryzyko,
       - złożą pisemne oświadczenie o wykupieniu ubezpieczenia we własnym zakresie,
       - zostaną przyjęci przez Kierownictwo Klubu.
   Niepełnoletni mogą zostać członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych), którzy w imieniu niepełnoletnich złożą stosowne oświadczenie.
   2. Zawodnikami Klubu mogą być członkowie zwyczajni Klubu, którzy dodatkowo:
      - przedstawią książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami, wykonanymi przez lekarza sportowego,
      - opłacą należne składki w Polskim Związku Bilardowym oraz uzyskają licencję zawodnika,
      - przedstawią aktualne ubezpieczenie.
   3. Członkiem wspierającym może być każda osoba, która czynnie wspomaga ruch zastępczego rodzicielstwa.
  4. Za szczególne osiągnięcia dla Klubu i Pool Bilarda w Polsce, Kierownictwo Klubu może wnioskować o uhonorowanie członków wspierających:
      - do Zarządu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
      - do Zarządu Fundacji JA I MÓJ DOM o nadanie tytułu Sponsora Fundacji.

§ 8
   Członkowie mają prawo:
      - uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem stanowiącym,
      - zgłaszać wnioski i postulaty wobec kierownictwa Klubu oraz oceniać ich działania,
     - korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz z ulg i udogodnień w granicach regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
     - reprezentować Klub w imprezach sportowych i innych,
     - używać odznak i barw klubowych.

§ 9
   Do obowiązków członków należy:
      - aktywny udział w działalności Klubu i działanie na rzecz jego rozwoju,
      - przestrzeganie regulaminów i uchwał Kierownictwa Klubu,
      - dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek,
      - reprezentowanie wyłącznie barw Klubu na wszystkich zawodach,

      - uzyskanie  uprzedniej  pisemnej  zgody   na  członkostwo,
         bądź reprezentowanie innego Klubu,

      - posłuszeństwo wobec trenerów, instruktorów i opiekunów,
      - kultura osobista i umiejętność współpracy w grupie,
      - przestrzeganie zasad i fair play,
      - prowadzenie sportowego trybu życia,
      - godne reprezentowanie Klubu.

§ 10
   1. Członkostwo ustaje w przypadku:
      - pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
      - wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres 12 miesięcy,
      - wykluczenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w razie istotnego
         naruszenia  postanowień,  regulaminów  i  uchwał  Zarządu,
         a także działania na szkodę Klubu,
      - śmierci członka,
      - rozwiązania Klubu.
   2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o nie przyjęciu do Klubu, wykreśleniu lub wykluczeniu z Klubu przysługuje - wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od otrzymaniu uchwały - odwołanie do Zarządu Fundacji JA I MÓJ DOM, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Zarząd Fundacji odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.


Rozdział 4. Struktura organizacyjna Klubu

§ 11

   1. Zarząd Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa powołuje (i odwołuje) Kierownictwo Klubu, składające się z Prezesa, Opiekuna oraz z Sekretarza Klubu.
   2. Kierownictwo Klubu podjęte zadania wykonuje według zasad wolontariatu.


§ 12
   Do zadań Kierownictwa Klubu należy w szczególności:
      - kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
      - przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
      - reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
      - wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia zmian regulaminu Klubu.


Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§ 13

   1. Zmiany w regulaminie Klubu uchwala Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Kierownictwa Klubu.
   2. O każdej zmianie Regulaminu członkowie zostają poinformowani przez Kierownictwo Klubu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownictwo Klubu wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia.


   REGULAMIN KLUBU został przyjęty przez Zarząd Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa i podpisany 12 września 2009 roku przez przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia i Kierownictwa Klubu w obecności Zarządu Fundacji JA I MÓJ DOM.


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

wspolpraca-organizatora-pieczy-zastepczej-z-rodzinami-zast8230.pdf
Współpraca organizatora Pieczy Zastępczej z Rodzinami Zastępczymi - perspektywa opiekunów. (rozmiar: 45 KB)

 

PIKNIK 2013  W PABIANICACH


 WIECZÓR GWIAZDKOWY 2013

 


 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony