W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

Które z wymienionych zjawisk najbardziej przyczyniają się do wzrostu liczby sierot społecznych?
Czytaj: Skąd się biorą sieroty społeczne?

 

Które z wymienionych zjawisk najbardziej przyczyniają się do wzrostu liczby sierot społecznych?

oddano głosów: 53
bezrobocie
3
osłabienie kontroli rodziców nad dziećmi
2
rosnący rozkład więzi rodzinnej i więzi międzypokoleniowej
10
alkoholizm i narkomania
12
dewaluacja wartości
26

 

Skąd się biorą sieroty społeczne?

 

Pod tym tytułem:  Skąd się biorą sieroty społeczne  Lilianna Klimek w Piśmie metodyczno-teoretycznym Opieka Wychowanie Terapia Nr (53) 1/2003 r opublikowała badania na podstawie dogłębnej analizy dokumentów Sądu Rejonowego w Lublinie, V i VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

Tutaj można przeczytać cały artykuł: opieka wychowanie terapia   Polecam.

 

 

[skrót w/w opracowania  – pogrubienia i podkreślenia Fundacji]

 

... [gdy] rodzina nie jest już środowiskiem korzystnie wpływającym na swych członków, wówczas jawi się jako źródło bólu, cierpienia zarówno fizycznego jak i psychicznego zwłaszcza dzieci... [a]... każde dziecko ma zagwarantowaną ochronę przed wszelkimi formami gwałtu, zamachu, brutalności fizycznej lub psychicznej, porzucenia lub zaniedbania, złego traktowania i wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych.

 

... większe skupiska ludności niosą w sobie większe prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych niepożądanych zjawisk społecznych, mających charakter makrospołecznych przyczyn sieroctwa społecznego tj. przestępczość, alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo. ...

 

... 100% badanych dzieci pochodziło z rodzin o zaburzonej strukturze, w tym 35,9% z rodzin pełnych konfliktowych, 18,5% z rodzin niepełnych, 18,5% z rodzin rozbitych, z rodziny zastępczej 1 dziecko, w konkubinatach wychowywało się 26,1% dzieci...

 

... fakt nieprawidłowej struktury był powodem pojawienia się innych, dalszych czynników dezorganizujących życie rodzinne tj. niewydolności wychowawczej, złych warunków materialnych, braku opieki nad dzieckiem, przemocy w rodzinie, zaniedbywania domu i dzieci.

 

tylko 2,7% badanych rodzin posiada bardzo dobre warunki mieszkaniowe, 18,9% - warunki dobre, przeciętne 29,7% rodzin, złe 37,8% rodzin i bardzo złe 10,8% rodziny

 

...większość rodzin sierot społecznych znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.... stałą pracę posiadało tylko 4 ojców i 1 matka, pracami dorywczymi zajmował się 1 ojciec, z renty korzystał 1 ojciec, 1 matka, 1 babcia i 1 dziecko, z emerytury dziadków żyło 6 rodzin, natomiast alimenty stanowiły źródło utrzymania w 12 rodzinach, zasiłki rodzinne z ZUS otrzymywało 5 dzieci, a 11 rodzinom pomoc finansową zapewniał MOPS. Jedna rodzina nie posiadała żadnego źródła utrzymania. Ubóstwo staje się więc jedną z cech konstytutywnych rodzin sierot społecznych i związane jest ono głównie z brakiem pracy.

 

Zauważa się korelację pomiędzy bezrobociem a nadmiernym spożywaniem alkoholu, a także zachowaniami przestępczymi rodziców.

 

W badanych przypadkach niewielki procent rodzin dotkniętych było chorobami somatycznymi (nie uwzględnia się tu choroby alkoholowej).

... zaburzenia psychiczne i osobowości... aż w 27% badanych przypadkach wykryto u matek zaburzenia osobowości i niedojrzałość emocjonalną.

 

... alkoholizm, przestępczość, prostytucja matek...  Zjawiska te stanowią jedne z podstawowych przyczyn dysfunkcji i patologii w środowisku rodzinnym dzieci

... w 32,4% przypadków  stwierdzono występowanie przestępczości w rodzinie...

 

... Dzieci łączą możliwość zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych z działalnością przestępczą rodzica lub rodzeństwa... narażone są na demoralizację, dostarczane im są przestępcze wzory zachowań społecznych, zostają włączone niejako w rytm życia przestępczego...

 

... choroba alkoholowa..  którą stwierdzono w 81,1% badanych rodzinach...

Zjawisko alkoholizowania się i przestępczość w badanych rodzinach bardzo często występowało łącznie...

Rodzice urządzają libacje alkoholowe, awantury, bójki, dom staje się często meliną pijacką...  dzieci są zaniedbane, pozostawiane bez opieki, są świadkami kontaktów seksualnych matki, narażone na agresywne zachowania rodziców...

 

... czynniki destabilizujących życie rodzinne i obrazujące atmosferę wychowawczą panującą w rodzinach...

 

... zły stosunek rodziców do dziecka...  częste i niekonsekwentne stosowanie przez rodziców surowych kar, przede wszystkim cielesnych, brak zainteresowania potrzebami dziecka. - stwierdzono w 67,6% rodzin, przy czym w 16,3% dzieci były źle traktowane przez oboje rodziców. ...

... stosowanie w 43,2% badanych rodzin przemocy fizycznej. W 10,8% przypadków rodzice znęcali się psychicznie nad dziećmi... Molestowanie seksualne zanotowano w 2 rodzinach, u 2 dzieci, dziewczynek dręczonych przez ojca...

 ...w 81,1% stwierdzono faktyczne zaniedbywanie domu rozumiane jako zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich przejawiające się najczęściej w pozostawianiu dzieci bez opieki przez wiele godzin, brak troski o zdrowie dzieci, ich naukę, kontakty w środowisku rówieśniczym. Dzieci w tych rodzinach były brudne, głodne, przejawiały niedorozwoje fizyczne i psychiczne na skutek zaniedbań środowiskowych... , chorobę sierocą stwierdzono u 21,7% dzieci...nierealizowanie obowiązku szkolnego 3,3%, nagminne wagary 8,7% dzieci, żebractwo 2,2%...


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony