W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

POMAGAJ Z NAMI sierpień - wrzesień 2007


==========================================

 

                             POMAGAJ Z NAMI

 

                          Sierpień – Wrzesień    2007
==========================================

Wydawca i Redaktor Naczelny: Zdzisław Brewiński prezes
Zarządu - Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM


* Wszystko to, co zrobimy dla dobra rodziny przyjmującej

dziecko, będzie dobrem dla niego samego...*


Odwiedź nasza witrynę: http://www.ja-i-moj-dom.jasky.pl

-------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowe informacje na temat prenumeraty na dole strony!

--------------------------------------------------------------------------------

 W tym numerze:

 

1.       Wiadomość od wydawcy

2.       Formy rodzinnej opieki zastępczej

3.       Obowiązujące akty prawne dotyczące rodzicielstwa

       zastepczego

4.       Oferta Miesiąca

5.        Pomoc dla rodzin zastępczych

6.        Cytat Miesiąca

7.        Procenty w łonie matki.

---------------------------------------------------------------------------

Drodzy Czytelnicy,

 

Istotą zastępczego rodzicielstwa jest objęcie rodzinną opieką

dzieci, które z różnych powodów takiej formy pomocy

potrzebują.

W tym numerze przedstawiamy  materiały, które mogą być

przydatne dla tych z Państwa, którzy chcą i  mogą włączyć się

do realizacji tej pomocy.

Tych, którzy są już rodzicami zastępczymi proszę o przekazanie

tego biuletynu swoim znajomym i przyjaciołom.


Z poważaniem,
Zdzisław Brewiński    
brewa88@wp.pl

 

 

->> Formy rodzinnej opieki zastępczej <<

 

 

ADOPCJA

jest formą zastępczego środowiska rodzinnego, która powstaje

 na mocy orzeczenia sądu i niesie za sobą skutki podobne jak w

przypadku rodziny naturalnej.

 

RODZINY   ZASTĘPCZE   SPOKREWNIONE

mogą ją utworzyć osoby spokrewnione lub spowinowacone

z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka

 

RODZINY   ZASTĘPCZE   NIESPOKREWNIONE

rodzina "obca", która tymczasowo bądź na stałe opiekuje się

i wychowuje dzieci; rodzina taka pełni funkcję rodziców

zastępczych bez zrywania więzi z rodziną biologiczną

dziecka

 

RODZINY   ZASTĘPCZE   ZAWODOWE

WIELODZIETNE

 

umieszcza się w niej w tym samym czasie nie mniej niż  troje

i nie więcej niż sześcioro dzieci; w przypadku konieczności

umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci

może być większa

 

RODZINY   ZASTĘPCZE   ZAWODOWE

SPECJALISTYCZNE

 

umieszcza się w niej dzieci niedostosowane społecznie albo

dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi

wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji; w rodzinie

tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż

troje dzieci.

 

RODZINY   ZASTĘPCZE   O   CHARAKTERZE

POGOTOWIA   RODZINNEGO

 

umieszcza się w niej nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy

do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej

niż na 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach

pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż

o kolejne 3 miesiące.

 

RODZINNY DOM DZIECKA (placówka rodzinna)

 

RDD tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci w różnym

wieku umożliwiając opiekę nad licznym rodzeństwem

w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego.

W placówce rodzinnej przebywać może od 4 do 8 dzieci

jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba

dzieci może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Dzieci pozostają w niej do czasu powrotu do rodziny,

umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE
dotyczące rodzicielstwa zastępczego:

 

* Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 (Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593)
http://www.up.warszawa.pl/prawo/D20040593Lj.pdf

 

* Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

z 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych

(Dz. U. z 2004 r., nr 233, poz. 2344)
http://www.mps.gov.pl/pliki_do_pobrania/art.78.11.pdf

 

 

Uregulowania prawne dotyczące

RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

 

* Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593)

 

* Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

z 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych 

(Dz. U. z 2004 r., nr 233, poz. 2344)

 

* Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

 z dn. 5 listopada 2004r. w sprawie określenia

zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka

oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej

( Dz.U. z dn. 17 listopada 2004r.; nr 245; poz. 2461)

 

* Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 14.lutego

2005r.; w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

(Dz.U. nr 37; poz. 331) -

w tym rozporządzeniu RDD dotyczą: § 5.1; § 5.2; § 8.1;

§ 8.2; § 8.5; § 9. (7-10); § 10.1; § 10.2; § 10.3;§ 14.9; § 23.3;

§ 24.4; § 24.5; § 30.2; § 31.2; § 31.3

 

* Ustawa z dn. 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o pomocy

 społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela

 ( Dz. U. z dn. 19 września 2005r.; nr 179; poz. 1487) –

naszej kwestii dotyczy art.1 pkt. 6; 7;

 

 

>> Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM <<

 

Nasza  OFERTA MIESIĄCA:

 

 

We wrześniu ruszają szkolenia kandydatów na rodziny

zastępcze. Chcesz wiedzieć kiedy i  w którym Ośrodku

Opiekuńczo-Adopcyjnym będą najbliższe szkolenia skontaktuj

się z najbliższym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Ośrodki Pomocy Społecznej - adresy

 

 

>> Pomoc dla rodzin zastępczych <<

 

 

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki

rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie

 w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza może być

ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego

społecznie.

 Zgodnie z ustawą pomocy społecznej funkcjonują

następujące typy rodzin zastępczych:

  • rodziny spokrewnione z dzieckiem,
  • rodziny niespokrewnione z dzieckiem,
  • niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny

      zastępcze, w tym:

·         niespokrewnione z dzieckiem zawodowe wielo-

dzietnerodziny zastępcze (dla maksimum 6 dzieci),

·         niespokrewnione z dzieckiem zawodowe

specjalistyczne rodziny zastępcze ( dla dzieci

niedostosowanych społecznie lub z problemami

zdrowotnymi wymagające szczególnej opieki

i pielęgnacji)

·          niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny

zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego.

 

Rodziny zastępcze wielodzietne oraz specjalistyczne stanowią

nowe formy rodzinnej opieki zastępczej wprowadzone ustawą

o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

 

Świadczenia dla rodzin zastępczych obliczane są w oparciu

o podstawę określoną w art. 78 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość podstawy wynosi 1 621zł.

Miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 40% podstawy.

Świadczenie to jest zwiększane w zależności od wieku dziecka,

stanu zdrowia, stopnia niedostosowania społecznego.

Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem otrzymują

dodatkowo na każde umieszczone w rodzinie dziecko 10 %

podstawy.

 

Wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzależniona jest od

wieku dziecka, stanu jego zdowia i niedostosowania społecznego

i wynosi:

 

I. Rodziny spokrewnione z dzieckiem otrzymują:

 

·         40% podstawy dla dzieci od 7 do 18 lat: 648,40 zł

·         60% podstawy dla dzieci do lat 7; dla dzieci 7 - 18 lat

z zasiłkiem pielęgnacyjnym;   dla dzieci 7 – 18 lat

umieszczonych  na podstawie ustawy o postępowaniu

 w sprawach nieletnich : 972,60zł

·        80% podstawy dla dzieci do lat 7 z zasiłkiem pielęgnacyjnym;

dla dzieci 7 – 18 lat umieszczonych na podstawie ustawy

o postępowaniu w sprawach nieletnich i pobierających zasiłek

pielęgnacyjny: 1 296,80zł.

 

II. Rodziny niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo

10% podstawy - 162,10zł.

 

III. Niespokrewnione z dzieckiem zawodowe wielodzietne

i specjalistyczne rodziny zastępcze obok świadczeń dla dzieci

otrzymują wynagrodzenie w wysokości do 120% podstawy

tj do 1 945,20zł.

 

IV. Niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze

o charakterze pogotowia rodzinnego obok świadczeń dla dzieci

otrzymują wynagrodzenie:

·         za sprawowaną opiekę i wychowanie w wysokości

120% podstawy: 1945,20zł

·         za pozostawanie w gotowości w wysokości

80% podstawy: 1 296,80zł.


----------------------------------------------------------------------------
->>  Cytat Miesiąca <<
----------------------------------------------------------------------------

Alkohol i ciąża.


Nie ma bezpiecznego okresu w ciąży.
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.
Nie ma bezpiecznego alkoholu

KONIEC.

www.fas.edu.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

>> Procenty w łonie matki <<

 

- Renata Krzyszkowska

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dzieciństwie wolno rosną, mają wiele fizycznych wad,

kłopoty z nauką. Jako dorośli nie radzą sobie w pracy,

mają problemy z ułożeniem życia, często popadają w

nałogi. Mowa o ludziach z płodowym syndromem

alkoholowym FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Ich mózg

jeszcze przed narodzeniem został nieodwracalnie

uszkodzony przez alkohol, który piła matka.

 

Pogodny wieczór w centrum miasta. W dyskotekach, pubach

i ogródkach piwnych dużo ludzi spożywających alkohol.

Nawet nie piją dużo, ot dwa piwa, trochę wina, czy jakieś

drinki. Prawie połowa, to młode kobiety. Niektóre z nich są

w ciąży, nawet tak wczesnej, że jeszcze o niej nie wiedzą.

Sączą alkohol nie zdając sobie sprawy, że właśnie

nieodwracalnie rujnują życie swemu dziecku.

 

Groźniejszy od heroiny

Już po niecałej godzinie od spożycia alkoholu jego stężenie

we krwi płodu jest takie samo jak w organizmie matki.

Dla niej to tylko stan nietrzeźwości, dla jej dziecka być może

chwile decydujące o przyszłych losach. Badania naukowe

nie pozostawiają złudzeń, każda ilość alkoholu działa

destrukcyjnie na komórki mózgowe płodu. Szczególnie łatwo

dochodzi do ich uszkodzeń w ciągu pierwszych 3– 6 tygodni

ciąży. Nieodwracalne zmiany pozostają nawet jeśli po tym

okresie matka nigdy już nie sięgnie po przysłowiowy kieliszek.

Naukowo udowodniono, że alkohol powoduje nawet więcej

szkód w organizmie płodu niż marihuana, heroina i kokaina.

W naszym kraju brakuje danych na temat liczby dzieci

urodzonych z FAS, ale jak wynika ze statystyk alkohol spożywa

aż 33 proc. Polek w ciąży. Im więcej pije matka tym cięższe

są uszkodzenia potomstwa. W najgorszej sytuacji są dzieci,

których matki będąc w ciąży piły alkohol nałogowo.

 

Zniekształcone ciało i umysł

Termin FAS znany jest od przeszło trzydziestu lat.

Wprowadzili go w 1973 roku dwaj lekarze amerykańscy,

Kenneth Lyons Jones i David W. Smith. Pełnoobjawowy

FAS można rozpoznać po dość widocznych deformacjach

twarzy dziecka m.in: małych, dość szeroko rozstawionych

oczach, opadających powiekach, cienkiej górnej wardze,

krótkim, zadartym i spłaszczonym u nasady nosie,

cofniętym podbródku, wydatnym czole i słabo zarysowanej

rynience podnosowej. Narządy wewnętrzne tych dzieci są

często źle ukształtowane, występują zaburzenia rozwojowe

serca, nerek, stawów, czy przewodu pokarmowego. Ich

mózg jest zwykle mniejszy niż zdrowych rówieśników.

Mają kłopoty z abstrakcyjnym myśleniem, nie uczą się na

błędach. Trudność sprawia im zapamiętywanie nawet

prostych informacji, nie potrafią się skupić, gubią się

w najprostszych działaniach matematycznych. Mogą się

płynnie wypowiadać, ale często nie rozumieją znaczenia

słów których używają. Nie trudno sobie wyobrazić, że

w szkole są zmorą nauczycieli, często przerywają naukę.

W życiu codziennym potrzebują ciągłej asekuracji, łatwo

je wykorzystać, także seksualnie, często padają ofiarą

przemocy.

 

FAStrygowane życie

Niestety w Polsce nie ma świadomości tego problemu.

Nawet w sierpniu, tradycyjnym miesiącu trzeźwości,

niewiele się o nim pisze i mówi. Zdarza się, że nie znają

go nawet niektórzy lekarze, którzy bezmyślnie pozwalają

 ciężarnym na wypicie, małego piwa, czy kieliszka wina.

By temu zaradzić zainicjowano Światowy Dzień FAS.

Co roku przypada on 9 września, od siedmiu lat

obchodzimy go także w Polsce. Niestety w naszym kraju

brakuje terapeutów, który mogliby fachowo zająć się

pomocą dzieciom z tym schorzeniem. Cztery lata temu,

 w Lędzinach przy Centrum Opieki Zastępczej powstał

ośrodek FAStryga, który wspiera i szkoli rodziców,

opiekunów i terapeutów dzieci z FAS. Z braku funduszy

 praca ośrodka bazuje na wolontariuszach, dlatego może

on pomóc bardzo ograniczonej liczbie potrzebujących.

Terapia dzieci z FAS nie przynosi radykalnej poprawy,

bo ich zniszczone komórki mózgowe nie mogę się już

odbudować. Można jednak wypracować pewne sposoby

zachowań, które pozwolą chorym dzieciom samodzielnie

funkcjonować w społeczeństwie.

Źródło: Przewodnik Katolicki  za  www.neokawiarenka.pl

----------------------------------------------------------------

Dziękuję Państwu za uwagę - to wszystko tym razem.
Życzę powodzenia i do zobaczenia wkrótce!

Zdzisław Brewiński
brewa88@wp.pl


** Wszystko to, co zrobimy dla dobra rodziny przyjmującej

dziecko, będzie dobrem dla niego samego...**

 

 Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM
042 671 35 76
Odwiedź naszą witrynę
http://www.ja-i-moj-dom.jasky.pl

----------------------------------------------------------------------------
->> Jak się zapisać albo wypisać z  listy dystrybucyjnej? <<

----------------------------------------------------------------------------

 - Żeby się zapisać wyślij emaila do brewa88@wp.pl
 - Żeby się wypisać wyślij emaila do brewa88@wp.pl

=================================================


Jesli jestes przedsiebiorca, albo tylko
przymierzasz sie do wlasnej dzialalnosci
gospodarczej - mam dla ciebie wyjatkowy
upominek.
A wlasciwie sterte upominkow.
To upominek to dostep do strony, ktora
jest pelna upominkow dla przedsiebiorcow
- prawie raj na ziemi :)
Ale pospiesz sie, bo ta strona bedzie
dostepna tylko przez dwa tygodnie, poza
tym niektore upominki sa oferowane
w ograniczonych ilosciach.
To nie jest zaden chwyt, naprawde wszystko
jest gratis - nic nie trzeba kupic, zeby
miec dostep. Nic tam nie mozna kupic,
bo niczego tam nie sprzedaja!

Kliknij wiec juz teraz w ten odnosnik:
http://1shoppingcart.com/app/aftrack.asp?afid=562113&u=kazdywygrywa.com

(jesli ten link jest zlamany i wystepuje
na dwoch linijkach - sklej obie czesci
w okienku wyszukiwarki)

Serdeczne pozdrowienia,
Zdzislaw Brewinski

 ---------------------------------------------


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony