W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

POMAGAJ Z NAMI maj 2007


==========================================

 

POMAGAJ Z NAMI     Maj   2007


==========================================

        
 

    Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM

i

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi

www.ja-i-moj-dom.jasky.pl
-------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowe informacje na temat prenumeraty na dole strony!

--------------------------------------------------------------------------------

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Zdzisław Brewiński prezes
Zarządu - Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM

 

** Wszystko to, co zrobimy dla dobra rodziny przyjmującej

dziecko, będzie dobrem dla niego samego...**

---------------------------------------------------------------------------------

 

 W tym numerze:

 

1.       Od wydawcy

2.       DOKUMENTY (fragmenty)

3.       Karta Praw Dzieci  z Rodzin Zastępczych

4.       Oferta Miesiąca

5.       Karta Podstawowych Praw Rodziców Zastępczych.

6.        Cytat Miesiąca

---------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Czytelnicy,  Maj to piękny miesiąc...

W tym roku miesiąc szczególnie podkreślający

 wartość rodziny -à w Warszawie, w dniach 11-13 maja

odbywa się IV Światowy Kongres Rodzin 2007 ...

 

Można jednak powiedzieć, że MAJ jest miesiącem zastępczego

rodzicielstwa... rozpoczyna się świętem św Józefa Robotnika –

Opiekuna Syna Bożego, a kończy się DNIEM RODZICIELSTWA

ZASTĘPCZEGO...

Tu można zobaczyć plan obchodów Łódzkich Dni Rodzicielstwa

Zastępczego: www.ja-i-moj-dom.jasky.pl à Aktualności

Dołącz się do nas... pomóż...

 

Z poważaniem,

Zdzisław Brewiński   brewa88@wp.pl

---------------------------------------------------------------------

 

->> D O K U M E N T Y – fragmenty <<

 

---------------------------------------------------------------------

 

Deklaracja Praw Dziecka

uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

20 listopada 1959 r

 

Zasada 6. Do harmonijnego rozwoju swej osobowości

dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia. W miarę możności

powinno ono rosnąć pod ochroną i odpowiedzialnością rodziców,

a w każdym razie w atmosferze życzliwości oraz bezpieczeństwa

moralnego i materialnego; w pierwszych latach życia nie wolno

dziecka oddzielać od matki, chyba że chodzi o wypadki

wyjątkowe. Społeczeństwo i władze państwowe powinny otaczać

szczególną opieką dzieci nie mające rodziny albo nie mające

dostatecznych środków na utrzymanie. Zaleca się udzielanie

pomocy finansowej, państwowej lub innej, wielodzietnym

rodzinom na utrzymanie dzieci.

 

Zasada 9. Dziecko należy chronić przed wszelkiego rodzaju

zaniedbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem. Nie powinno ono być

przedmiotem handlu w żadnej formie. Dziecko nie wolno

przyjmować do pracy zarobkowej przed osiągnięciem

odpowiedniego, minimalnego wieku. Dziecko nie wolno

w żadnym razie zmuszać ani upoważniać do wykonywania

jakiegokolwiek zawodu lub pełnienia czynności, które by

wpływały szkodliwie na jego rozwój fizyczny, umysłowy

lub moralny.

 

Zobacz: Deklaracja Praw Dziecka

 

* * *

 

KARTA PRAW RODZINY

 

Stolica Apostolska...  wzywa wszystkie państwa,

organizacje międzynarodowe oraz wszystkie instytucje

 i osoby zainteresowane do szanowania tych praw,

do zapewnienia rzeczywistego ich uznawania

 i przestrzegania.

...

ARTYKUŁ 4

Życie ludzkie, od samego poczęcia, bezwzględnie winno być

otoczone troską i szacunkiem. ...

 

e. Wszystkie dzieci, bez względu na to, czy narodziły się

z małżeństwa, czy też ze związku pozamałżeńskiego, posiadają

takie same prawa do opieki społecznej i do troski o pełny

rozwój ich osobowości.

 

f. Sieroty oraz dzieci pozbawione rodziców czy opiekunów

winny być otoczone przez społeczeństwo szczególną troską.

W sprawach dotyczących adopcji lub przyjęcia dzieci na

wychowanie przez inną rodzinę, państwo powinno wprowadzić

odpowiednie ustawy prawne, które ułatwią rodzinom zdolnym

do tego przyjęcie dzieci potrzebujących opieki - na stałe lub

czasowo - a jednocześnie uwzględniające naturalne prawa

rodziców.

 

Rzym, 1983 r. 

 

Zobacz: Karta Praw Rodziny    

 

* * *

 

Polecamy stronę: www.dobrytato.pl

 

---------------------------------------------------------------------

 

->> KARTA PRAW DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

         wg Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa <<

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Na każdym z dorosłych członków społeczeństwa spoczywa

moralna i zawodowa odpowiedzialność za zapewnienie opieki

i pomyślny rozwój dzieci w rodzinach zastępczych. Każde

dziecko w rodzinie zastępczej posiada takie same prawa, jakie

przynależą wszystkim dzieciom. Ze względu na czasowe i trwałe

oddzielenie lub stratę rodziców i pozostałej rodziny, dzieci te

potrzebują szczególnego rodzaju środków pomocy i warunków

rozwoju.

 

Każde dziecko w rodzinie zastępczej ma przyrodzone prawo:

 

1)       Do bycia kochanym przez własną rodzinę, szczególnie

wtedy, gdy potrzebuje ono pomocy ze strony instytucji

społecznych; w przypadku gdy nie jest to możliwe, do

uczuciowego oparcia w rodzinnym środowisku zastępczym.

 

2)       Do opieki i wychowania w rodzinie zastępczej, która jest

dobrana adekwatnie do indywidualnych potrzeb dziecka i może

udzielić mu wsparcia potrzebnego do rozwoju istniejącego

w nim potencjału.

 

3)       Do otrzymania pomocy w zrozumieniu i akceptacji

przyczyn, w wyniku których jego rodzina nie mogła podjąć nad

nim opieki i wsparcia w rozwoju poczucia własnej wartości.

 

4)       Do poszanowania prywatności, intymności oraz do

zagwarantowania poufności informacji dotyczących jego życia.

 

5)       Do poszanowania wyjątkowości i rozwoju w poczuciu

zaufania sobie i innym.

 

6)        Do wzrastania w poszanowaniu godności i wolności;

w otoczeniu ludzi, którzy je akceptują, rozumieją, szanują

i traktują przyjaźnie.

 

7)       Do otrzymania pomocy w przezwyciężaniu skutków

niezaspokojonych potrzeb oraz negatywnych rezultatów

wczesnych doświadczeń (emocjonalnych, fizycznych,

intelektualnych, społecznych i duchowych).

 

8)        Do otrzymania przygotowania do życia społecznego

i rodzicielstwa przy wsparciu ze strony rodziny zastępczej

i innych ważnych osób dorosłych.

9)       Do otrzymania wykształcenia, przygotowania

zawodowego i wsparcia w wyborze drogi zawodowej

(satysfakcjonującej dziecko i użytecznej społecznie).

 

10)    Do poszanowania jego woli przy podejmowaniu ważnych

życiowych decyzji.

 

11)     Do podtrzymania więzi uczuciowych z rodziną

naturalną i wszystkimi osobami znaczącymi.

 

---------------------------------------------------------------------

 

>> Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM <<

 

Nasza  OFERTA MIESIĄCA:

--------------------------------------------------------------------------

 

30 maja świętujemy razem !

 

        pobierz zaproszenie zapraszamy.pdf 

        zgłoś swój udział i/lub przekaż je znanym Ci rodzinom

zastępczym

         pomóż nam zgromadzić upominki , nagrody ...

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

>>KARTA PODSTAWOWYCH PRAW RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

        wg Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa<<

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Rodzice zastępczy mają prawo:

 

1)      Do traktowania z zaufaniem oraz poszanowaniem

osobistej godności i prywatności.

 

2)      Do zagwarantowania poufności informacji o zdarzeniach

mających miejsce w rodzinie zastępczej.

 

3)      Do poszanowania ich religii, wyznania, płci, pochodzenia,

wieku, niepełnosprawności fizycznej czy stanu zdrowia.

 

4)      Do poznania wyników oceny w roli opiekunów oraz

informacji zwrotnych o pełnionej przez siebie funkcji.

 

5)      Do traktowania jako równoprawnych członków w zespole

pracowników socjalnych.

 

6)      Do otrzymania wsparcia od pracowników sądów

i instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinie i dziecku.

 

7)       Do pomocy w przygotowaniu dziecka do usamodzielnienia

i opuszczenia rodziny.

 

8)      Do informacji o wszystkich służbach społecznych

i procedurach  związanych z opieką zastępczą.

 

9)      Do szkoleń, podnoszących ich umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych.

 

10)   Do całodobowej pomocy w przezwyciężaniu sytuacji

kryzysowych w rodzinie.

 

11)   Do współdecydowania o czasie pobytu dziecka w ich

domu.

 

12)   Do zrezygnowania ze swojej funkcji w stosunku do

dziecka (w przypadku, gdy przekracza ona możliwości

opiekuńczo-wychowawcze rodziców) bez ponoszenia

negatywnych konsekwencji ze strony pracowników służb

społecznych i sądowych.

 

13)   Do zachowania całkowitej wolności decyzji adopcji

dziecka, szczególnie w przypadku wywierania presji przez

pracowników służb społecznych lub sądu grożących

rozwiązaniem rodziny zastępczej.

 

14)   Do uczestniczenia w postępowaniu sądowym

dotyczącym dziecka.

 

15)   Do uzyskania wszystkich informacji o dziecku

w szczególności gdy mogą one zapobiec zagrożeniu zdrowia

lub bezpieczeństwa rodziny zastępczej.

 

16)    Do zapewnienia bezpieczeństwa innym członkom

rodziny.


----------------------------------------------------------------------------

->>  Cytat Miesiąca <<
----------------------------------------------------------------------------

Rozsądek nie polega na znajomości podstawowych

praw; polega na umiejętności ich stosowania.” Charles Gaw

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Dziękuję Państwu za uwagę - to wszystko tym razem.
Życzę powodzenia i do zobaczenia wkrótce!

Zdzisław Brewiński   
brewa88@wp.pl


** Wszystko to, co zrobimy dla dobra rodziny przyjmującej dziecko,

będzie dobrem dla niego samego...**

 

 Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM
tel  042 671 35 76
Odwiedź naszą witrynę http://www.ja-i-moj-dom.jasky.pl

----------------------------------------------------------------------------
->> Jak się zapisać albo wypisać z  listy dystrybucyjnej? <<
----------------------------------------------------------------------------

 - Żeby się zapisać wyślij emaila do brewa88@wp.pl
 - Żeby się wypisać wyślij emaila do brewa88@wp.pl

=================================================
 Polecamy stronę: : www.dobrytato.pl
Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony